Avís Legal

Actualització de l’informació i continguts

L’informació que apareix en el Portal es la vigent en la data de la seua última actualització. La Generalitat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de este Portal, poden llimitar o no permetre l’accés a este website.

La Generaliltat realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, la Generalitat no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’accés al Portal, així com l’us que es puga fer de l’informació que conté, son exclusivament responsabilitat de l’usuari. La Generalitat no es responsabilizarà de ningú perjudici que es puga derivar d’aquest accés o us d’información.

En el Portal de la Generalitat s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers “link”, la major part a pàgines d’Internet d’altres administracions públiques que s’han considerat d’interés per als usuaris. La Generalitat no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’estos enllaços.

Navegació i accés

L’accés i la navegació del Portal suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en este. La Generalitat realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant esta.

Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’este Portal, el disseny i els continguts, són titularitat de la Generalitat, excepte expressa identificació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

La Generalitat es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades -RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, el tractament de dades realitzat per la Generalitat Valenciana a través dels seus llocs web es realitzarà conforme a les següents especificacions:

a) Àmbit d’aplicació

L’aplicació d’aquest apartat està referit únicament a la navegació pel portal d’internet de la Generalitat Valenciana quedant exclosos els tractaments de dades derivades dels tràmits que es realitzen davant la Generalitat. Cadascun dels tràmits realitzats tindrà les seues pròpies condicions i informació respecte del tractament i estaran plasmades en la normativa que regule el tràmit i en els formularis de recollida de dades.

b) Formularis

Les pàgines web de la Generalitat podran disposar de formularis. Sense perjudici de la informació que s’haurà de proporcionar en el moment de la recollida de dades i en els seus respectius Registres d’activitats de tractament, la finalitat d’aquests formularis estarà relacionada amb l’exercici de les competències pròpies dels òrgans administratius responsables dels mateixos o bé per a la prestació d’un servei informatiu de novetats, esdeveniments, formació, etc. als quals vosté podrà subscriure’s voluntàriament. Les dades seran tractades complint amb tots els principis relatius al tractament segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades.

c) Xarxes socials

La Generalitat Valenciana disposa de perfils institucionals en les xarxes socials que són accessibles des de les pàgines web de cadascuna de les conselleries. En aquests casos s’ha de tindre present:

 • Que la Conselleria o organisme responsable del perfil en la xarxa social té la consideració de corresponsable del tractament conjuntament amb l’entitat titular de la xarxa social.
 • L’usuari o usuària, si opta per “seguir” qualsevol dels perfils institucionals de la Generalitat en xarxes socials, ha de ser conscient que els titulars de les mateixes poden realitzar tractaments d’aquelles dades personals que haja aportat la pròpia persona interessada i que es troben registrats en la xarxa social corresponent.
 • La finalitat del tractament, en aquest cas, es limita a la difusió d’informació en el perfil institucional que puga resultar d’interés per a les persones que el seguisquen i dins de l’àmbit competencial de cada Conselleria o organisme públic.
 • La Generalitat no assumeix cap responsabilitat respecte dels tractaments de dades que puga realitzar l’entitat titular de la xarxa social per a la consecució dels seus objectius. Pot consultar les polítiques de cadascuna de les xarxes socials en els següents enllaços:
  • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
  • Facebook: https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
  • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
  • Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy
  • Ivoox: https://www.ivoox.com/informacion-legal_il.html
  • Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388

d) Cookies

L’accés al Portal de la Generalitat implica de manera obligatòria la utilització de cookies. (Les cookies són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap cookie emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s’emmagatzema informació tècnica necessària per al correcte funcionament del Portal.

e) Exercici de drets.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades personals, limitació del tractament o a oposar-se a aquest, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils i a la portabilitat de les seues dades.

Per a això haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que siguen satisfets, segons els mecanismes descrits en la Política de Protecció de Dades publicada en la web de la Conselleria davant la qual exercisca el seu dret.

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat  a través del correu electrònic dpd@gva.es, o de l’adreça postal:

Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig Albereda, 16

46010 – València

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, també podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/

f) Polítiques de privacitat

En el portal d’internet específica de cada Conselleria de la Generalitat Valenciana està disponible tant la seua Política de Protecció de dades com el Registre d’Activitats de Tractament d’aquesta.

Aquesta informació estarà identificada com a Protecció de Dades o Registre d’Activitats de Tractament o Avís legal i es trobarà situada bé en el menú de l’esquerra de la pàgina principal o bé en la part inferior d’aquesta.

Gràcies per visitar-nos.